Regulamin

Zweryfikowani elektrycy, hydraulicy, złote rączki, ślusarze i inni specjaliści w jednym miejscu.

Regulamin Użytkownika

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Ogólne warunki korzystania z serwisu
4. Rejestracja i aktywacja
5. Zlecenia
6. Oferty
7. Opłaty
8. System ocen
9. Reklamacje
10. Usuwanie Konta Użytkownika
11. Odpowiedzialność
12. Postanowienia końcowe

 • 1. Postanowienia wstępne

  1. Regulamin Użytkownika określa zasady korzystania z serwisu Duer.pl, którego główna funkcjonalność sprowadza się do łączenia Użytkowników, wystawiających Zlecenia na różnego rodzaju Usługi okołodomowe, z Wykonawcami, składającymi Oferty na wykonanie zamieszczonych Zleceń.
  2. Regulamin Użytkownika został sporządzony z punktu widzenia Użytkownika i każdy Użytkownik serwisu jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień; Wykonawców obowiązuje odrębny Regulamin, tzw. Regulamin Wykonawcy.
  3. Korzystanie z serwisu Duer.pl (czyli Rejestracja, zamieszczanie Zleceń, akceptowanie Ofert, ocenianie Wykonawców, itd.) jest dla Użytkowników bezpłatne
  4. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu duer.pl jest możliwość komunikacji z Internetem przez przeglądarkę internetową, posiadanie adresu e-mail oraz nr telefonu.
  5. Duer.pl jest serwisem dla Użytkowników i Wykonawców chcących zlecać i realizować Usługi aktualnie wyłącznie na terenie Warszawy.
  6. Serwis Duer.pl jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zarówno dla Użytkowników jak i Wykonawców.
  7. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu (na etapie Rejestracji do serwisu) równoznaczne jest z pełną akceptacją warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  8. Duer chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie internetowej serwisu Duer.pl (o ile Użytkownik sam nie ujawni tych danych w treści Zlecenia, co jest niezgodne z Regulaminem Użytkownika – patrz Rozdział 5 – Zlecenia).
  9. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie elektronicznej, korzystając z e-maila: kontakt@duer.pl.
 • 2. Definicje

  1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  2. Regulamin Użytkownika (skrótowo: Regulamin)
   Zbiór zasad obowiązujących Użytkownika, opisany w niniejszym dokumencie.
  3. Administrator
   Osoba nadzorująca, zarządzająca treścią i odpowiedzialna za funkcjonowanie serwisu internetowego Duer.pl.
  4. Duer lub Duer.pl
   Prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy duer.pl, dostępny na domenie www.duer.pl,służący do publikowania Zleceń (przez Użytkowników), w odpowiedzi na nich Ofert (przez Wykonawców), a w efekcie doprowadzania do skojarzenia ze sobą Użytkownika i odpowiedniego do realizacji jego Zlecenia Wykonawcy. Określenia Duer oraz duer.pl stosowane są w niniejszym Regulaminie wymiennie.
  5. Użytkownik
   Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w rozumieniu Regulaminu utworzyła Konto Użytkownika w serwisie Duer.pl. Użytkownik rejestruje się w serwisie, aby móc w nim zamieszczać Zlecenia i wybierać do ich wykonania odpowiednich Wykonawców (bądź decydować się na automatyczne przydzielenie Wykonawcy – szczegóły w Rozdziale 6 – Oferty).
  6. Wykonawca
   Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prezentuje za pośrednictwem Duera możliwość wykonania określonej działalności usługowej w postaci Oferty, w odpowiedzi na Zlecenie Użytkownika.
  7. Rejestracja
   Procedura zakładania Konta Użytkownika.
  8. Konto Użytkownika
   Prowadzony dla Użytkownika przez Duera pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach serwisu Duer.pl.
  9. Zlecenie
   Informacja dostępna w serwisie zamieszczona przez Użytkownika, mająca na celu znalezienie Wykonawcy, który wykona Usługę opisaną przez Użytkownika w Zleceniu.
  10. Kategoria Zlecenia
   Aktualnie usługi pogrupowane są w 11 kategorii: elektryczne, hydrauliczne, ślusarskie, naprawa AGD, usługi złotej rączki, sprzątania, przeprowadzkowe, malowania wnętrz, montażu mebli i sprzętów, ogrodnicze oraz proste prace fizyczne; dodatkowo 12-sta kategoria to: inne. Liczba i rodzaj kategorii może ulegać zmianom.
  11. Oferta
   Informacja dostępna w serwisie, zamieszczona przez Wykonawcę, będąca odpowiedzią na Zlecenie Użytkownika; jej wybór przez Użytkownika oznacza zobowiązanie Wykonawcy do realizacji Usługi, która jest jej przedmiotem, zgodnie z preferencjami Użytkownika określonymi w formularzu Zlecenia.
  12. Usługa
   Czynność objęta treścią Zlecenia oraz Oferty, zamieszczonymi odpowiednio przez Użytkownika oraz Wykonawcę, zgodnie z Regulaminem.
  13. Tryb Realizacji Usługi
   Na etapie składania Zlecenia Użytkownik określa, w jakim trybie chciałby,żeby nastąpiła jego realizacja: standardowym czy pilnym. Standardowy Tryb Realizacji, oznacza, że Użytkownik czeka na Oferty od Wykonawców, po czym wybiera jedną z nich. Pilny Tryb Realizacji oznacza, że Użytkownik nie ma wpływu na wybór Wykonawcy – odpowiedni Wykonawca (czyli z odpowiednimi kompetencjami do realizacji Zlecenia oraz dostępny natychmiast) przydzielany jest automatycznie.
 • 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

  1. Pełne korzystanie z serwisu Duer.pl możliwe jest po dokonaniu Rejestracji i obejmuje:
   a) Możliwość zamieszczania za pośrednictwem serwisu duer.pl Zleceń
   b) Możliwość akceptowania Ofert Wykonawców
   c) Możliwość ocenienia Wykonawców po zrealizowanych Usługach
   d) Możliwość przeglądania innych treści dostępnych w serwisie Duer.pl.
   e) Możliwość przeglądania oraz edycji swojego profilu (więcej informacji w Rozdziale 4 – Rejestracja i aktywacja).
  2. Duer pośredniczy w łączeniu Użytkowników z Wykonawcami na zasadach określonych w Regulaminie (i w tym celu udostępnia odpowiednie narzędzia systemowe).
  3. Rola Duera kończy się na skojarzeniu Użytkownika z wybranym przez niego / wybranym automatycznie Wykonawcą (w celu realizacji Usługi opisanej w Zleceniu i Ofercie). Duer nie ponosi odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się, po ww. etapie.
 • 4. Rejestracja i aktywacja

  1. Rejestracja Użytkowników to jeden z ostatnich kroków w procesie składania Zlecenia. Rejestracja kończy się utworzeniem Konta Użytkownika.
  2. Z punktu (i) wynika zatem, że proces składania Zlecenia można rozpocząć będą niezarejestrowanym Użytkownikiem, ale bez dokonania Rejestracji nie można go zakończyć.
  3. Utworzenie Konta Użytkownika równoczesne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnej na stronie głównej serwisu.
  4. E-mail podany przy Rejestracji będzie wykorzystywany do komunikacji z Użytkownikiem (ważne, żeby nie był on tymczasowy).
  5. E-mail podany przy Rejestracji jest unikatowym kluczem dla serwisu Duer.pl, co oznacza, że może on być powiązany tylko z jednym Kontem Użytkownika.
  6. Konto Użytkownika, który zostało założone przy użyciu fikcyjnych danych będzie usuwane.
  7. Zarejestrowany Użytkownik ma wgląd do swojego profilu, możliwość jego edycji oraz aktualizacji, a także przeglądu swojej historii w ramach serwisu Duer.pl (wystawione Zlecenia, zrealizowane Usługi, itd.).
 • 5. Zlecenia

  1. Zlecenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego Kategorię oraz odpowiada na pytania.
  2. Zlecenie musi być zgodne ze stanem faktycznym.
  3. Zamieszczenie Zlecenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar znalezienia Wykonawcy, który podejmie się realizacji Zlecenia.
  4. W treści Zlecenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów, numerów komunikatorów internetowych, itd. Duer zastrzega, że Zlecenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym, mogą zostać usunięte.
  5. W treści Zlecenia Użytkownik nie może zamieszczać zapisów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje, szkodzących dobremu imieniu lub renomie Duera ani wprowadzających potencjalnych Wykonawców w błąd.
  6. Jako ostatni krok w procesie wystawiania Zlecenia, Użytkownik musi określić, czy jest to Zlecenie do realizacji w trybie standardowym czy pilnym.
   a) Jeśli Użytkownik zdecyduje się na tryb pilny, to równoznaczne jest to z faktem, że jest on dostępny i gotowy na przyjazd Wykonawcy we wskazanym w Zleceniu miejscu (szczegóły w Rozdziale 6 – Oferty).
  7. Zlecenie dostępne jest do wglądu tylko dla tych Wykonawców, którzy wg deklaracji w swoim profilu byliby chętni podjęcia Zleceń:
   a) W obszarze Warszawy, którego Zlecenie dotyczy
   b) Danej kategorii.
  8. Poza Zleceniem, określeni Wykonawcy widzą również profil Użytkownika (ale bez danych osobowych i kontaktowych Użytkownika).
  9. Jedno Zlecenie może dotyczyć tylko jednej potrzeby / usterki (przykładowo: nie można wystawić jednego Zlecenia jednocześnie hydraulicznego i elektrycznego), ale można zamieścić kilka Zleceń w tym samym okresie czasu (jeśli dotyczą innych potrzeb / usterek).
  10. Jedno Zlecenie może być dodane tylko raz. Kolejne Zlecenia dotyczące tej samej potrzeby / usterki mogą zostać usunięte przez Administratora, a w skrajnych przypadkach Administrator może zablokować bądź usunąć Konto takiego Użytkownika.
  11. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć emisję Zlecenia bez podawania przyczyny.
  12. Zamieszczonych Zleceń nie można edytować, natomiast można je usunąć i zamieścić kolejne.
  13. Zlecenia, na które nie było Oferty / Użytkownik nie wybrał żadnej Oferty, zamykane będą automatycznie po upłynięciu 4 dób (96 godzin). O usunięciu Zlecenia użytkownik zostanie poinformowany e-mailem.
  14. Nie ma możliwości wystawiania Zleceń bezpośrednio do konkretnego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik posiada historię współpracy z określonym Wykonawcą (tj. min. 1 Usługa zrealizowana przez serwis Duer.pl) oraz doda go po zrealizowanej Usłudze do Wykonawców ulubionych – w takich sytuacjach Użytkownik może wystawić Zlecenie bezpośrednio do niego.
   a) Z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie może wystawić w tym samym czasie Zlecenia dotyczącego tej samej potrzeby / usterki do wszystkich Wykonawców (innymi słowy: jeśli Użytkownik zdecyduje się wystawić Zlecenie bezpośrednio do ulubionego Wykonawcy, to nie może tego zdublować korzystając z podstawowego procesu składania Zleceń, przynajmniej dopóki ulubiony Wykonawca nie odpowie na jego Zlecenie).
 • 6. Oferty

  1. Oferty pochodzą tylko i wyłącznie od Wykonawców zarejestrowanych w serwisie Duer.pl i zweryfikowanych przez zespół Duer.pl.
  2. W pilnym Trybie Realizacji Usługi mechanizm ofertowania jest uproszczony i opisany jest w podpunktach iii-v.
  3. Na Zlecenie w pilnym Trybie Realizacji Usługi Użytkownik dostaje jedną Ofertę i taka Oferta automatycznie zostaje zatwierdzona przez system. Oferta ta pochodzi od Wykonawcy, który jest w stanie natychmiast zrealizować Zlecenie Użytkownika.
  4. Użytkownik zostaje poinformowany drogą e-mailową oraz przez serwis (będąc zalogowanym), że jego Zlecenie (w pilnym Trybie Realizacji Usługi) ma już zwycięską Ofertę (tj. ma już przydzielonego Wykonawcę).
  5. Wykonawca winien jest jak najszybciej skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie i poinformować o szacowanej godzinie przyjazdu.
   a) Użytkownik musi być dostępny dla Wykonawcy w miejscu Zlecenia, jeśli decyduje się na wybór pilnego Trybu Realizacji Usługi.
  6. Mechanizm ofertowania obowiązujący, gdy Użytkownik wybrał standardowy Tryb Realizacji Usługi, opisany jest w podpunktach vii-xiv.
  7. Jak opisano w Rozdziale 5 – Zlecenia, Zlecenie Użytkownika trafia do wybranych Wykonawców, a w odpowiedzi na nie, mogą oni wystawiać Użytkownikowi swoje Oferty.
  8. Do wglądu Użytkownika zawsze są aktualne Oferty Wykonawców (aktualizacja w czasie rzeczywistym), będące odpowiedzią na jego Zlecenie.
  9. Użytkownik musi mieć na uwadze, że Wykonawca może w każdej chwili wycofać swoją Ofertę, pod warunkiem, że Użytkownik nie wybrał jeszcze jego Oferty.
  10. Użytkownik może zaakceptować dowolną Ofertę od Wykonawcy bądź też nie zdecydować się na akceptację żadnej Oferty i wycofać Zlecenie / poczekać aż Zlecenie wygaśnie.
  11. Jako Ofertę Użytkownik widzi:
   a) Profil Wykonawcy (informacje o Wykonawcy, historię zrealizowanych Zleceń, opinie i oceny, itd.), ale bez szczegółowych informacji osobowych i kontaktowych (tj. bez nazwiska i nr tel.)
   b) Informację cenową od Wykonawcy (która jest dla Wykonawcy opcjonalna).
   c) Komentarz od Wykonawcy (który jest dla Wykonawcy opcjonalny).
  12. W momencie akceptacji Oferty przez Użytkownika, Wykonawca zostaje zobowiązany do Wykonania Usługi będącej przedmiotem Zlecenia i Oferty.
  13. W tym samym momencie Użytkownikowi zostają wyświetlone dane kontaktowe do wybranego Wykonawcy oraz analogicznie Wykonawcy – dane Użytkownika.
  14. Wykonawca zobowiązany jest jak najszybciej skontaktować się z Użytkownikiem, aby ustalić dokładny termin spotkania oraz dokonać ewentualnych dalszych ustaleń / doprecyzowań.
  15. Jeżeli wystąpią okoliczności losowe, wobec których Użytkownik zmuszony jest odwołać umówioną wizytę, winien jest jak najszybciej poinformować o tym Wykonawcę (drogą telefoniczną). Użytkownik powinien też w systemie taką realizację podsumować, oznaczając, że nie odbyła się z przyczyn po stronie Użytkownika.
  16. Jeżeli wystąpią okoliczności losowe, wobec których Wykonawca zmuszony jest odwołać umówioną wizytę, winien jest jak najszybciej poinformować o tym Użytkownika (drogą telefoniczną), a także podsumować taką realizację w systemie, oznaczając, że nie odbyła się z przyczyn po stronie Wykonawcy.
   a) W takiej sytuacji, sugerowane jest, aby Użytkownik ponownie wystawił Zlecenie (może je znaleźć w swojej historii i skorzystać z opcji: „wystaw ponownie”)
   b) Administrator zakłada, że takie sytuacje będą bardzo rzadkie ze względu na szereg mechanizmów, które zapewniają maksymalną rzetelność Wykonawców.
 • 7. Opłaty

  1. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat z tytułu korzystania z serwisu Duer.pl.
  2. Płatności za zrealizowaną Usługę są rozliczane bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą.
  3. Administrator serwisu Duer.pl nie jest odpowiedzialny za:
   a) Sposób / formę płatności (ta ustalana jest bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą)
   b) Ostateczny koszt Usługi (ustalany jest on bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem a Wykonawcą).
  4. Jeśli Użytkownik chciałby otrzymać fakturę za zrealizowaną usługę, powinien on o tym poinformować w treści Zlecenia lub podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Wykonawcą. Przy takich założeniach otrzymanie faktury każdorazowo będzie możliwe.
  5. O wszelkich nieprawidłowościach w kontekście opłat / płatności (np. Wykonawca na koniec realizowania Usługi określił wyższą cenę niż ta, na którą była zgoda, itd.), Użytkownik powinien napisać w opinii wystawianej Wykonawcy po zrealizowanej Usłudze (oraz uwzględnić je w Ocenie).
 • 8. System ocen

  1. Po każdej wykonanej Usłudze, Użytkownik ocenia Wykonawcę (przez pryzmat zrealizowanej przez niego Usługi). Po zalogowaniu się i przejściu do swojego Zlecenia, użytkownik wybiera przycisk „podsumuj”.
  2. Ocena składa się z przyznania gwiazdek (od 1 do 5, gdzie 1 to bardzo niska jakość wykonanej Usługi i niski profesjonalizm Wykonawcy, a 5 – bardzo wysokie) oraz opcjonalnego komentarza tekstowego.
  3. Po ocenieniu Usługi, Użytkownik może dodać Wykonawcę do ulubionych (opcjonalnie).
  4. Niekiedy prośba o ocenę Wykonawcy zostanie skierowana do Użytkownika drogą emailową.
  5. Oceny nie są obowiązkowe (tj. Użytkownik będzie mógł dalej korzystać z serwisu, mimo że nie dokonał oceny Wykonawcy), ale są niezbędne do utrzymywania najwyższej jakości Usług Wykonawców.
  6. Użytkownik może oceniać danego Wykonawcę (przez pryzmat zrealizowanej przez niego Usługi) wielokrotnie – tj. za każdym razem, gdy zrealizuje on dla niego kolejną Usługę.
 • 9. Reklamacje

  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
   a) Braku stawienia się Wykonawcy / braku wykonania Usługi
   b) Błędów w profilu Użytkownika, w historii zrealizowanych Usług, itd.
  2. Następujące sytuacje:
   a) Zła jakość Usługi / brak oczekiwanego profesjonalizmu ze strony Wykonawcy
   b) Poczucie zbyt wysokiej ceny za otrzymaną Usługę
   nie są podstawą do Reklamacji, ale powinny być uwzględniane w ocenie i opinii o Wykonawcy. Duer regularnie przegląda oceny i opinie o Wykonawcach i zastrzega sobie prawo do usuwania Wykonawców, którzy mają relatywnie słabe oceny / opinie.
  3. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@duer.pl.
  4. Reklamacja może zostać złożona w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia zaistnienia / zaobserwowania zdarzenia.
  5. Duer rozpatruje Reklamacje w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli Reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Duer powiadomi reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia Reklamacji.
  6. W przypadku naruszenia warunków postępowania Reklamacji, Reklamacja może nie zostać uznana.
 • 10. Usuwanie Konta Użytkownika

  1. Użytkownik może poprosić o usunięcie Konta poprzez przesłanie swojego oświadczenia drogą e-mailową na adres: kontakt@duer.pl (proces usunięcia Konta jest dokonywany przez Administratora).
  2. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje bezpowrotne usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym Kontem Użytkownika zgromadzonych w serwisie Duer.pl.
  3. Duer zastrzega sobie prawo do natychmiastowego blokowania lub usuwania Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
   a) Naruszenia w ocenie Duera przez Użytkownika przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego Regulaminu
   b) Działaniu na szkodę serwisu Duer.pl (szerzenie złych opinii o serwisie, wykorzystywanie serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem, itd.).
 • 11. Odpowiedzialność

  1. Duer nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania serwisu Duer.pl będących poza wpływem Duera.
  2. Duer nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, gdy wystąpił brak Ofert na zamieszczone przez Użytkownika Zlecenie.
  3. Za wybór Wykonawcy odpowiedzialny jest Użytkownik. Duer udostępnia Użytkownikowi rzetelne dane o Wykonawcy (m. in. jego profil, historia zleceń, oceny oraz opinie), ale nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika.
  4. Duer dzięki swojemu systemowi selekcji oraz oceniania Wykonawców zapewnia możliwie najwyższą jakość oferowanych Usług, ale nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt pracy Wykonawcy.
 • 12. Postanowienia końcowe

  1. Duer zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu Duer.pl, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie serwisu przed rozpoczęciem prac.
  2. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność serwisu Duer.pl, Duer ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności serwisu.
  3. Użytkownik może zarejestrować się w serwisie również jako Wykonawca, jeśli posiada odpowiednie kompetencje do świadczenia jednej / kilku rodzajów Usług dostępnych w ramach Duer’a.
   a) W tym celu powinien wejść na podstronę dla Wykonawców (z poziomu strony głównej wybrać przycisk: „Zostań Duerem”) i wypełnić formularz rejestracyjny, z wykorzystaniem innego adresu e-mail niż użył przy Rejestracji jako Użytkownik.
   b) Wykonawcę obowiązuje odrębny Regulamin (tzn. Regulamin Wykonawcy).
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. W takiej sytuacji odpowiednia informacja zostanie skierowana do wszystkich Użytkowników drogą e-mail’ową.
  5. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest Polityka Prywatności, dostępna tutaj. Akceptacja Regulaminu Użytkownika jest równoznaczna z akceptację Polityki Prywatności.
ZAMÓW FACHOWCA